Praktyki – specjalność nauczycielska

Praktyki studenckie na kierunku filologia polska, specjalność: nauczycielska

Opiekunem nauczycielskich praktyk studenckich w roku akademickim 2017/2018 jest dr Angelika Matuszek.

Studenci na kierunku filologia polska, specjalność nauczycielska odbywają praktykę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela (na podstawie art. 9c ustawy z dn. 27 lipca 2005 r.) oraz Zarządzeniem nr 916/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 9 czerwca 2015 roku (działając na podstawie art. 66 w zw. z art. 166 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym <<Dz. U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.>>).

 

STUDIA LICENCJACKIE

Rok, semestr

Rodzaj praktyki Liczba godzin

Zaliczenie

Punkty ECTS

II, sem. 3

Psychologiczno-pedagogiczna

30

po 3 semestrze

1

II, sem. 3 i 4

Śródroczna obserwacyjna z języka polskiego

40

po 4 semestrze

3

II, sem. 4 – wrzesień Ciągła z języka polskiego 80 po 5 semestrze

4

 

STUDIA MAGISTERSKIE

Rok, semestr

Rodzaj praktyki Liczba godzin Zaliczenie

Punkty ECTS

I, sem. 1

Psychologiczno-pedagogiczna 30 po 2 semestrze

4 (razem z praktyką obserwacyjną)

I, sem. 1 i 2

Śródroczna obserwacyjna z języka polskiego 60 po 2 semestrze

4 (razem z praktyką psych.-ped.)

I, sem 2 – wrzesień

Ciągła z języka polskiego 60 po 3 semestrze

4

Praktyki odbywają się na podstawie porozumienia zawieranego pomiędzy ATH a organizatorem praktyk, czyli placówkami oświatowymi i pedagogicznymi. Wzory dokumentów niezbędnych do odbycia praktyk dołączone są do regulaminów studenckich praktyk zawodowych opracowanych dla specjalności nauczycielskiej. Wzór dzienniczka dostępny jest w sekretariacie Katedry Polonistyki.

Do pobrania

Regulamin-praktyk-2015-2016-studia-licencjackie

Regulamin-praktyk-2015-2016-studia-magisterskie

Regulamin praktyk – specjalność nauczycielska – 2017-2018 lic

Regulamin praktyk – specjalność nauczycielska – 2017-2018 mgr