Praktyki – specjalność projektowanie komunikacji

Opiekunem praktyk studenckich w roku akademickim 2017/2018 jest dr Tomasz Bielak.

Zgodnie z programem studiów dla kierunku: filologia polska, specjalność projektowanie komunikacji, studenci odbywają obowiązkową praktykę odpowiednio:

studia wymiar godzinowy rok studiów/ semestr
I stopnia (lic.) stacjonarne śródroczna – 40 godz.ciągła – 90 godz. II/3II / wakacje po IV semestrze

 

Praktyki odbywają się na podstawie porozumienia zawieranego pomiędzy ATH a organizatorem praktyk. Wzory dokumentów niezbędnych do zaliczenia praktyk (porozumienie, dziennik praktyki zawodowej, zbiorcza karta praktyk studenckich, opinia o studencie oraz karta oceny praktyk) dołączone są do regulaminów studenckich praktyk (do pobrania w załącznikach).

Regulamin praktyk – specjalność projektowanie komunikacji – 2017-2018 lic

Regulamin praktyk – specjalność projektowanie komunikacji – 2017-2018 mgr

 Regulamin praktyk medialnych 2015

Regulamin praktyk projekt. kom. 2015